Osoby, które przebywają w celach zarobkowych na terenie naszego kraju lub w państwach Strefy Schengen muszą być objęci ubezpieczeniem medycznym. Cudzoziemcy, którzy podjęli legalną pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenie oraz Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, co do zasady są objęci opieką zdrowotną w ramach NFZ. Niestety od tej zasady prawo przewiduje pewne wyjątki.
Co to oznacza w praktyce?
Osoby, które nie są objęte opieką zdrowotną w ramach NFZ, powinni zadbać o własne bezpieczeństwo oraz interesy i wykupić prywatną polisę zdrowotną dla obcokrajowców. Oferta prywatnej ubezpieczeniowej polisy zdrowotnej skierowana jest przede wszystkim do osób niepracujących, pracujących na podstawie umowy o dzieło, a także wszystkich osób, które czekają na uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.
Obcokrajowcy, w tym również Ukraińcy i inni obywatele państw Europy Wschodniej powinni posiadać ubezpieczenie medyczne. Wskazany jest wybór ubezpieczenia, które sfinansuje i pokryje koszty prywatnego leczenie w kraju lub Strefie Schengen.