Ubezpieczenie zdrowotne studenta obcokrajowca – podstawowe informacje

O ubezpieczeniu zdrowotnym powinni pomyśleć również studenci, którzy studiują na krajowych uczelniach lub w Strefie Schengen a na stałe zamieszkują kraje nienależące do tej strefy. Ubezpieczenie studentów z zagranicy pokrywa koszty leczenia nagłej choroby oraz wypadku. Studenci z zagranicy, którzy nie ukończyli 26 roku życia mogą ponadto liczyć na ciekawe zniżki i rabaty przewidziane dla studentów.

Ubezpieczenie dla studentów z zagranicy dotyczy również doktorantów oraz seminarzystów. W tym również pochodzących z krajów Europy Wschodniej, jak Białoruś, Ukraina i Rosja. Wszyscy oni powinni posiadać ubezpieczenie zdrowotne, które pokryje ewentualne koszty leczenia. Należy podkreślić, że ubezpieczenie medyczne dla studentów będących cudzoziemcami jest honorowane przez Wydział Spraw Cudzoziemców, a także uczelnie wyższe.

Ubezpieczenie medyczne dla studentów zagranicznych możesz wykupić online w zaledwie kilka minut bez żadnych zbędnych formalności. Nie zwlekaj i zadbaj o swój komfort wybierając ubezpieczenie dla studentów obcokrajowców od 1 do 36 miesięcy. Warto wspomnieć, że najczęściej studenci decydują się na wykupienie polisy ubezpieczeniowej na okres 1 roku.

Jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne dla studenta obcokrajowca?

Jeśli jesteś studentem obcokrajowcem spoza Unii Europejskiej, masz możliwość ubezpieczenia się w Polsce, zawierając dobrowolną umowę ubezpieczenia zdrowotnego studenta cudzoziemca w NFZ. Koszty comiesięcznej składki zdrowotnej ponosisz we własnym zakresie, chyba że posiadasz Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu. Wówczas opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne studenta obcokrajowca jest obowiązkiem uczelni wyższej, na której studiujesz.

Chcesz uzyskać ubezpieczenie zdrowotne obcokrajowca? Musisz złożyć wniosek o objęcie Cię dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w wojewódzkim oddziale NFZ. W tym celu konieczne jest okazanie paszportu i dokumentu, który potwierdzi legalny pobyt w Polsce. Może to być wiza lub karta pobytu. Oprócz tego niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu studenta.

Uzyskanie dobrowolnego ubezpieczenia w oddziale NFZ jest to jednak proces dosyć czasochłonny, na który nie każdy jest w stanie znaleźć czas. Znacznie szybszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest więc wykupienie ubezpieczenia online bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz, a następnie opłacisz wybrane ubezpieczenie. To wszystko! Odtąd Twoje ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców jest aktywne.

Ubezpieczenie dla studenta obcokrajowca, który nie jest obywatelem Unii Europejskiej

Student obcokrajowiec, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA, ma prawo zawrzeć indywidualnie dobrowolną umowę z NFZ na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i samodzielnie opłacać składki. By móc zawrzeć taką umowę, musisz posiadać zaświadczenie z uczelni o tym, że jesteś studentem.

Ubezpieczenie studenta obcokrajowca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Student obcokrajowiec, który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA, ma prawo do świadczeń rzeczowych na zasadach obowiązujących ubezpieczonego polskiego w zakresie umożliwiającym mu nieprzerwany pobyt na podstawie formularza Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu Zastępczego EKUZ, w okresie ich ważności. Bezpłatne świadczenia zdrowotne możesz otrzymać w placówkach POZ, które zawarły kontrakt z NFZ na dany rok kalendarzowy w przypadku nagłego pogorszenia Twojego stanu zdrowia. Należy nadmienić, że świadczenia te nie obejmują profilaktyki zdrowotnej ani leczenia chorób przewlekłych, wyłącznie nagłe przypadki.

Pamiętaj jednak, że studenci cudzoziemcy, bez względu na to, czy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA czy też nie, mogą zawierać umowy na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów obcokrajowców z towarzystwem ubezpieczeniowym, które w swojej ofercie posiada tego rodzaju ubezpieczenie.

Polskie uczelnie a ubezpieczenie zdrowotne dla studentów obcokrajowców

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów obcokrajowców jest obowiązkowe przez cały czas Twojego pobytu na terenie Polski. Już podczas rekrutacji na uczelnię wyższą podpisujesz oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po przyjeździe do Polski. W związku z tym masz obowiązek dostarczenia kopii umowy zawartej z NFZ niezwłocznie do dziekanatu.

Warto przy tym dodać, że obywatele Unii Europejskiej mogą ubezpieczać się w swoich krajach. W takim przypadku, gdy przebywasz na terenie Polski, dokumentem, który będzie potwierdzał posiadanie przez Ciebie ubezpieczenia i jednocześnie uprawniał Cię do korzystania nieodpłatnie z usług opieki zdrowotnej, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub poświadczenie wydane przez NFZ.

Obecnie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla studentów obcokrajowców, którzy nie posiadają obywatelstwa państw członkowskich UE lub państwa członkowskiego EFTA, opłaca szkoła wyższa, na której osoby te studiują, jeśli zostały one uznane za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka.

Z kolei studenci cudzoziemcy, którzy nie posiadają polskiego pochodzenia lub Karty Polaka mają obowiązek samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne dla studenta cudzoziemca w NFZ lub wykupić polisę w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Jeśli poszukujesz innych ubezpieczeń dla obcokrajowców, sprawdź także nasze ubezpieczenie do wizy Schengen, a także ubezpieczenie cudzoziemca pracującego w Polsce, jak również ubezpieczenie zdrowotne dla karty pobytu.