Ubezpieczenie zdrowotne dla karty pobytu dla zagranicznych gości – podstawowe informacje

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że pobyt w Polsce osoby, które na stałe zamieszkuje obszar kraju, który nie należy do strefy Schengen wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniego ubezpieczenia medycznego. I co istotne, obcokrajowcy przybywający do naszego kraju powinni być objęci wspomnianym powyżej ubezpieczeniem przez cały okres swojego pobytu na terenie Polski. O turystycznym ubezpieczeniu zdrowotnym na czas pobytu na terenie Polski powinni pamiętać również zagraniczni goście, którzy na stałe zamieszkują kraje spoza Strefy Schengen. Nie ma przy tym znaczenia, czy wymagana jest przez prawo dla nich wiza czy też nie. Osoby przyjeżdżające do Polski lub krajów należących do Strefy Schengen w ramach różnorakich programów wymiany kulturowej zobligowani są do posiadania ubezpieczenia medycznego. Jeśli planujesz sprawować opiekę nad osobami starszymi lub pracę jako au-pair, powinieneś nabyć ubezpieczenie medyczne. Pokryje ono koszty leczenia obcokrajowca w razie wypadku lub choroby. Ubezpieczenie dla karty pobytu pokrywa również koszt oraz organizację repatriacji.

Ubezpieczenie zdrowotne jest wymagane, aby otrzymać kartę pobytu w Polsce

Aby otrzymać kartę pobytu w Polsce, cudzoziemcy, którzy nie zostali zgłoszeni do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mają obowiązek posiadania prywatnego ubezpieczenia cudzoziemca pracującego w Polsce lub studenta obcokrajowca potwierdzonego polisą ubezpieczeniową. Jest to dokument wymagany w urzędzie wojewódzkim (lub Urzędzie do Spraw Cudzoziemców) do złożenia wniosku przez obcokrajowca (do zezwolenia na pobyt czasowy lub stały w Polsce). Polisa ta może być zawarta na okres od jednego miesiąca do trzech lat. Co ważne, ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców musi być ważne przez okres ważności karty czasowego lub stałego pobytu. Warto również dodać, że ubezpieczenie zdrowotne do karty pobytu może być zawierane lub odnawiane wielokrotnie. Minimalna suma takiego ubezpieczenia medycznego na pokrycie kosztów leczenia powinna wynosić 30 000 euro.

Ubezpieczenie dla karty pobytu – uregulowania prawne

Kwestie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym dla karty pobytu reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Określa ona, że cudzoziemiec, składając dokumenty na pobyt w Polsce, powinien wykazać, że posiada ubezpieczenie zdrowotne do karty pobytu. Ubezpieczenie to pokrywa koszty leczenia w Polsce, czyli umożliwia korzystanie z opieki zdrowotnej oraz szpitalnej. Należy dodać, że dokument, który potwierdza ubezpieczenie dla karty pobytu, musi być sporządzony w języku polskim i musi być ważny w dniu wydania decyzji.

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie do karty pobytu

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne do karty pobytu może być:

 • aktualny wpis w legitymacji ubezpieczeniowej,
 • deklaracja ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) za ostatni miesiąc,
 • prywatna polisa ubezpieczeniowa, ważna na dzień wydania decyzji,
 • ubezpieczenie zagraniczne (konieczne jest przetłumaczenie go na język polski przez tłumacza przysięgłego i przedstawienie go razem z oryginałem),
 • umowa ubezpieczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia (oryginał umowy należy przedstawić do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych – od dnia zawarcia umowy do dnia wydania decyzji),
 • uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Warto również dodać, że potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego dla karty pobytu nie jest wymagane w przypadku, gdy wniosek składa:

 • małżonek lub małżonka obywatela/ki Polski,
 • członek/kini rodziny cudzoziemca/ki, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od udzielenia temu cudzoziemcowi/ce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • osoba przebywająca w Polsce bez ważnych dokumentów pobytowych.

Jakie ubezpieczenie dla karty pobytu wybrać i co ono pokrywa?

Ubezpieczenie dla karty pobytu w Schengen Insurance gwarantuje ochronę w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu na terytorium Polski. Polisa obejmuje udokumentowane koszty powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, w tym:

 • pokrywane do 100% sumy ubezpieczenia koszty:
  • badań diagnostycznych,
  • naprawy lub zakupu okularów,
  • naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy,
  • pobytu w szpitalu, leczenia i operacji,
  • transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu chorego pomiędzy placówkami medycznymi na terenie Polski,
  • transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania,
  • zabiegów ambulatoryjnych,
  • zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza.
 • pokrywane do 50% sumy ubezpieczenia koszty:
  • leczenia stomatologicznego na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie trwania umowy ubezpieczenia (do wysokości 400 zł),
  • podróży, utrzymania oraz noclegów osoby towarzyszącej,
  • transportu zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu lub koszty pogrzebu oraz ewentualnej kremacji na terenie RP.

Dodatkowe uwarunkowania, które można nabyć, wykupując ubezpieczenie turystyczne cudzoziemców

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne obcokrajowca za dodatkową opłatą możesz rozszerzyć o następujące opcje:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – obejmuje ono świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Co wyróżnia ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca?

Ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców, podobnie jak ubezpieczenie dla studenta obcokrajowca jest dostosowane do prawnego obowiązku ubezpieczenia na wypadek choroby, leczenia szpitalnego i śmierci dla cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową. Ponadto jego zakres jest bardzo obszerny, co sprawia, że stanowi ono doskonałe zabezpieczenie osobie ubezpieczonej. Warto również dodać, że ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca można rozszerzyć w zakresie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków o zdarzenia powstałe w związku z:

 • wykonywaniem przez ubezpieczonego pracy o zwiększonym stopniu ryzyka,
 • amatorskim uprawianiem sportów zimowych lub uprawianiem sportów wysokiego ryzyka i wyczynowych.