Ubezpieczenie zdrowotne obcokrajowca – podstawowe informacje

Ubezpieczenie zdrowotne powinni nabyć wszyscy obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski lub innego państwa należącego do Strefy Schengen. Co zapewnia ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowców? Pokrycie kosztów leczenia nagłych chorób lub powstałych w wyniku wypadku. Ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców pokrywa organizację, jak i koszty leczenia cudzoziemców aż w 26 państwach Europy!

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowców przeznaczone jest dla osób przyjezdnych, które nie zostały objęte publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach NFZ. Oznacza to, że jest to obowiązkowe ubezpieczenie dedykowane obcokrajowcom, którzy przebywają w Polsce lub innych krajach Strefy Schengen, a nie są objęci publicznym ubezpieczeniem.

Nie ma znaczenia z punktu widzenia ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowców, na jaki czas odwiedzasz Polskę lub inne państwa Strefy Schengen oraz jaki jest cel tych podróży. Oferta skierowana jest również do obcokrajowców na stałe zamieszkujących państwa nienależące do Schengen, którzy muszą posiadać wizę lub kartę pobytu oraz cudzoziemców, którzy objęci są ruchem bezwizowym.

W zaledwie kilka minut możesz otrzymać online niezbędne ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców od 1 do 36 miesięcy. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o swoje dobro.

Ubezpieczenie zdrowotne obcokrajowca – co jeśli jest ubezpieczony w państwie członkowskim UE/EFTA?

Jeśli obcokrajowiec przebywa w Polsce czasowo i jest ubezpieczony w państwie członkowskim UE/EFTA, wówczas może otrzymać wyłącznie niezbędną opiekę medyczną. Zostaną mu zapewnione gwarantowane świadczenia zdrowotne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz leki refundowane na takich samych zasadach, jak w przypadku osób ubezpieczonych w Polsce.

Koszty leczenia obcokrajowca ubezpieczonego w państwie członkowskim UE/EFTA pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, jeśli okaże on Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) albo Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie jest w stanie samodzielnie zwrócić się do swojego ubezpieczyciela z prośbą o przesłanie Certyfikatu, świadczeniodawca może skontaktować się z oddziałem wojewódzkim NFZ. Oddział ten pośredniczyć będzie w uzyskaniu tego dokumentu od instytucji, w której ma on ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli obcokrajowiec nie posiada EKUZ ani Certyfikatu, lekarz może wystawić mu rachunek za leczenie. Następnie cudzoziemiec ma prawo starać się o zwrot kosztów od instytucji, w której posiada ubezpieczenie zdrowotne.

Do jakich świadczeń opieki zdrowotnej ma w Polsce prawo obcokrajowiec, który jest ubezpieczony w państwie członkowskim UE/EFTA? To wszystko zależy od charakteru jego pobytu w Polsce. Na stronie NFZ można sprawdzić, jakie świadczenia może otrzymać, jeśli jest w Polsce czasowo lub na stałe oraz jakich dokumentów potrzebuje, aby uzyskać te świadczenia.

Ubezpieczenie dla obcokrajowca, który nie jest ubezpieczony w Polsce lub państwie członkowskim UE/EFTA

Obcokrajowiec, który nie jest ubezpieczony w Polsce lub w państwie członkowskim UE/EFTA może skorzystać z opieki medycznej wyłącznie odpłatnie. Jeśli jednak posiada on odpowiednie ubezpieczenie do wizy Schengen czy też ubezpieczenie zdrowotne dla karty pobytu, świadczeniodawca (np. lekarz lub przychodnia) rozliczy koszty opieki medycznej z towarzystwem ubezpieczeniowym cudzoziemca.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca – jak zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Umowę ubezpieczenia dla obcokrajowca zawiera się na wniosek Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel potwierdza jej zawarcie dokumentem ubezpieczenia, który musi zawierać: dane Ubezpieczającego, dane Ubezpieczonego, okres ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, liczbę Ubezpieczonych (w razie zawarcia umowy ubezpieczenia w formie grupowej) oraz sumę ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowca. Umowa ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców zawierana jest – w zależności od zgodnej woli jej stron – na okres 12 miesięcy lub krótszy. Może być ona zawarta w formie: indywidualnej imiennej, grupowej imiennej lub grupowej bezimiennej. Ubezpieczony może być objęty prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym dla cudzoziemca na podstawie OWU w tym samym okresie ubezpieczenia tylko na podstawie jednej umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel uzależnia zawarcie umowy ubezpieczenia medycznego dla obcokrajowców od informacji, o które zapytał Ubezpieczającego, mających wpływ na ocenę ryzyka. Ubezpieczający jest obowiązany udzielić Ubezpieczycielowi odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone we wniosku lub skierowane do niego w formie pisemnej.

Może Cię zainteresować: