Ubezpieczenie do wizy Schengen – podstawowe informacje

Cudzoziemcy ubiegający się o wizę krajową D, która umożliwia im przebywanie na terenie kraju powyżej 90 dni oraz na obszarze Strefy Schengen przez 90 dni w okresie 180 dni muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne do wizy krajowej D. Nie ma przy tym znaczenia w jakim celu według złożonego wniosku wizowego przebywa w kraju lub Strefie Schengen obcokrajowiec. Ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów leczenia w sytuacji nagłego zachorowania oraz w razie wypadku.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców do wizy krajowej powinno być zawarte na cały okres przebywania na obszarze Polski lub w strefie Schengen.

Już w kilka minut możesz nabyć online ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców do wizy krajowej na okres od 1 do 36 miesięcy!

Ubezpieczenie do wizy i co jeszcze? O warunkach wjazdu cudzoziemców do Polski na pobyt długoterminowy

Warunkiem wjazdu cudzoziemca do Polski na pobyt długoterminowy jest posiadanie: ważnego dokumentu podróży, aktualnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na terytorium RP i do pobytu na tym terytorium, a także zezwolenia na wjazd do innego państwa lub zezwolenia na pobyt w innym państwie, o ile takie zezwolenia są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem. 

Co więcej, cudzoziemiec, chcący wjechać do Polski na pobyt długoterminowy, ma obowiązek uzasadnić cel, jak również warunki planowanego pobytu. Oprócz tego musi posiadać i okazać na żądanie: 

 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy zdrowotnej lub posiadanie podróżnego medycznego ubezpieczenia dla cudzoziemców Schengen o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium RP. 
 • środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem. 

Aktualne ubezpieczenie zdrowotne dla karty pobytu jest ważne, jednak warto również pamiętać, że cudzoziemiec, który chce wjechać na terytorium RP na pobyt długoterminowy, musi dysponować środkami finansowymi w wysokości co najmniej 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu (jeśli czas ten przekracza 4 dni) lub równowartością tej kwoty w walutach obcych. 

Ubezpieczenie do wizy Schengen obowiązkiem dla cudzoziemca 

Do Polski przyjeżdżają zarówno turyści, jak i pracownicy czy studenci i uczniowie z różnych państw świata. Jeśli są to osoby zamieszkujące kraje Unii Europejskiej lub kraje EFTA, ubezpieczenie zdrowotne nie jest problemem, ponieważ wystarczy, że wyrobią oni Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUZ – można potocznie traktować to jako ubezpieczenie turystyczne Schengen. Ponadto obywatele krajów, takich jak Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Rosja, Macedonia Północna, Serbia i Tunezja, z którymi Polska ma podpisaną umowę lub porozumienie dwustronne, w przypadku choroby czy wypadku, otrzymają pomoc medyczną.  

Natomiast osoby, które mieszkają w innych krajach i chcą udać się do Polski na pobyt krótkoterminowy czy też długoterminowy, o ubezpieczenie dla studenta obcokrajowca czy też ubezpieczenie cudzoziemca pracującego w Polsce, muszą zadbać we własnym zakresie.   

Dlaczego ubezpieczenie zdrowotne w strefie Schengen jest wymagane od cudzoziemców? 

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Strefie Schengen jest obowiązkiem każdego cudzoziemca spoza Strefy Schengen i Unii Europejskiej, co wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 

Posiadacz: 

 • wizy Schengen, która ważna jest na całym obszarze strefy Schengen i uprawnia do pobytu na terytorium wszystkich państw tej strefy, 
 • karty pobytu, która wydawana jest, gdy przybywa on na terytorium Polski lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia z rodziną (po uzyskaniu decyzji wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy) czy też jest członkiem najbliższej rodziny repatrianta, 

musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne do wizy podróżując do Polski oraz po Europie. 

Co pokrywa nasze ubezpieczenie dla cudzoziemców Schengen?

Przedmiotem ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców są, w zależności od wyboru Ubezpieczającego, koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając w Polsce musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Ubezpieczenie Schengen obejmuje więc koszty: 

 • pobytu w szpitalu, leczenia szpitalnego i operacji, 
 • transportu medycznego, 
 • transportu zwłok albo pogrzebu albo kremacji, 
 • zabiegów ambulatoryjnych, 
 • zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza, 
 • naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy, 
 • podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej, 
 • leczenia stomatologicznego. 

Posiadając ubezpieczenie dla cudzoziemców Schengen, po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie Schengen pokrywa również koszty leczenia poniesione w związku z: 

 • wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy o podwyższonym stopniu ryzyka, 
 • amatorskim uprawianiem sportów zimowych i wodnych. 

Wykupując ubezpieczenie do wizy Schengen, dodatkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zdrowie i życie Ubezpieczonego ubezpieczenie zdrowotne obcokrajowca obejmuje: 

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, 
 • świadczenie z tytułu śmierci, 

Po zapłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenia Schengen, ubezpieczenie NNW obejmuje również koszty leczenia poniesione w związku z: 

 • wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy o zwiększonym stopniu ryzyka, 
 • amatorskim uprawianiem sportów zimowych i wodnych. 

OC w życiu prywatnym Ubezpieczonego oraz osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność obejmuje w ramach ubezpieczenia do wizy: 

 • szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone wskutek czynu niedozwolonego podczas podróży Ubezpieczonego lub ww. osób, 
 • koszty działań mających na celu zmniejszenie szkody lub zapobieżenie jej zwiększeniu, 
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group dla ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody, 
 • koszty obrony sądowej w procesie prowadzonym na polecenie lub za zgodą Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, 

Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie OC obejmuje także koszty leczenia poniesione w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych i wodnych.